Regulamin

Regulamin sklepu internetowego HerbalLeaf

Spis treści:

  1. Postanowienia ogólne
  2. Logowanie i rejestracja
  3. Składanie zamówień
  4. Ceny towarów
  5. Sposoby zapłaty za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru
  6. Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
  7. Prawo odstąpienia od umowy
  8. Reklamacja produktu
  9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  10. Newsletter
  11. Dane osobowe i polityka prywatności
  12. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresami: herballeaf.eu/herbal-shop/herballeaf.pl/ziolowy-sklep/, jest prowadzony przez: Herbal Leaf Agata Groma, ul. Pl. Wolności 31, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 614- 152-99-29
1.1 Dane kontaktowe:

 1. a) adres pocztowy:

Herbal Leaf Agata Groma

Agata Groma

Ul. Pl. Wolności 31

58-400 Kamienna Góra

 

 1. b) numer telefonu: 602 812 806, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

1.2 W niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy i należy przez nie rozumieć:

 1. a) HerbalLeaf, usługodawca, sprzedawca-dane firmy wszystkie;
 2. b) Sklep internetowy- sklep internetowy prowadzony przez Herbal Leaf dostępny na stronie internetowej pod adresem firmy: herballeaf.eu/herbal-shop/ pl/ziolowy-sklep/
 3. c) Klient- osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. d) Konsument- Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z HerbalLeaf, składająca zamówienie w Sklepie internetowym.
 5. e) Czas realizacji zamówienia- liczba dni roboczych, w których HerbalLeaf skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 6. f) Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. g) Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie HerbalLeaf przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1.4 W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym HerbalLeaf zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie.

1.5 Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 1. a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 3. c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.

2. Logowanie i rejestracja

2.1 Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

2.2 Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia i dokonywać zakupu bez rejestrowania Konta Klienta

2.3 Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresami: herballeaf.eu/herbal-shop/ i herballeaf.pl/ziolowy-sklep/

2.4 Zarejestrowanie konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie loginu (podanego w e-mailu rejestracyjnym) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych oznaczonych jako konieczne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych koniecznych do założenia konta Klienta jest dobrowolne, ale konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie innych, nie oznaczonych jako konieczne, danych osobowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

2.5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez nieoznaczony czas.

2.6 Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji loginu oraz hasło.

2.7 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie HerbalLeaf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@herballeaf.eu albo w formie pisemnej na adres pocztowy HerbalLeaf wskazany w p. 1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

2.8 HerbaLeaf może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 1. a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 3. c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 4. d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

2.9 HerbalLeaf może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

2.10 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

2.11 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

3. Składanie zamówień

3.1 Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w ofercie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez strony internetowe Sklepu internetowego: herballeaf.eu/herbal-shop/, herballeaf.pl/ziolowy-sklep/.

3.2 Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu podczas składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.3 Do złożenia zamówienia konieczne jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako konieczne oraz wyrażenie przez Klienta, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta (przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem składania zamówienia) podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.

3.4 W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego herballeaf.eu/herbal-shop/herballeaf.pl/ziolowy-sklep/ skompletować zamówienie, podać adres dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie, ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

3.5 Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.

W formularzu zamówienia należy wskazać:

 1. a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
 2. b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
 3. c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

3.6 Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

3.7 Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wybranych krajów Unii Europejskiej. Lista krajów, do których dostarczany jest towar zamówiony w Sklepie internetowym dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.8 Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego herballeaf.eu/herbal-shop/herballeaf.pl/ziolowy-sklep/. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

3.9 Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia, az do momentu jego ostatecznego potwierdzenia, poprzez złożenie zamówienia.

3.10 Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu adresu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego po zaakceptowaniu Regulaminu oraz oznaczenia pola ”Kupuje i płacę” pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.11 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie HrbalLeaf oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

3.12 Po złożeniu przez Klienta zostanie niezwłocznie wysłana przez HerbalLeaf wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od HerbalLeaf z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a HerbalLeaf. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.13 Świadczenie przez HarbalLeaf usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez HerbalLeaf za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez HarbalLeaf.

3.14 Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, HerabalLeaf niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym HerbalLeaf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@herballeaf.eu

albo w formie pisemnej na adres pocztowy HerablLeaf wskazany w p. 1 niniejszego Regulaminu.

3.15 W przypadku określonym w punkcie 15, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar, HarbalLeaf zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.16 Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez HarbalLeaf przesyłki z towarem zamówionym przez Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone na adres mailowy info@herballeaf.eu Po odebraniu oświadczenia o anulowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca etapu realizacji i możliwości anulowania zamówienia.

4. Ceny towarów

4.1 Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich, Euro (EUR) oraz Funtach brytyjskich (GBP) i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

4.2 Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

4.3 Informacje o cenie towaru, wariancie wagowym i właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4.4 Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.5 Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny podanej na stronie Sklepu internetowego.

5. Sposoby zapłaty za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL: PL42 1050 1575 1000 0092 2138 8961, EUR: PL28 1050 1575 1000 0092 2138 9407, GBP: PL03 1050 1575 1000 0092 2139 0439
 2. b) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal
  – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności
 3. c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu tpay.com
  – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności
 4. d) Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

Dane serwisów płatniczych:

– PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
Société en Commandite par Actions
Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
RCS Luxembourg B 118 349

– Tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A.  ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357
5.d) Klient dokonuje zapłaty w walucie, w której podana jest cena produktu podczas dokonywania zakupów a Sklepie internetowym. Po zatwierdzeniu zakupów i przyjęciu zamówienia do realizacji przez HerbalLeaf nie ma możliwości zmiany ceny i waluty w jakiej zamówienie zostało złożone i przyjęte do realizacji przez HerbalLeaf.
6.e) Ceny oferowanych w Sklepie internetowym towarów są dla każdej z walut podawana oddzielnie i są podawane niezależnie od siebie.


5.2 Termin płatności

 1. a) Klient zobowiązany jest uiścić cenę oraz koszty wysyłki za zamówiony towar w ciągi 12 godzin od otrzymania od HerbalLeaf wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji.
 2. b) W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być  dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 12 godzin od otrzymania od HerbalLeaf wiadomość elektronicznej wysłanej na podany przez Klient adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

6. Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

6.1 Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej. Wykaz krajów, do których dostarczane są towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.

6.2 Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, NIP: 785-15-61-831, KRS 0000005009

lub:

Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72

lub:

DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421.

6.3 Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, NIP: 785-15-61-831, KRS 0000005009

6.4 Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

6.5 Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i do wybranych krajów europejskich wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego ponosi Klient.

6.6 Czas skompletowania i przekazania do wysłania do firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez HerbalLeaf potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Do czasu realizacji zamówienia, które ma być dostarczone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jej granicach należy doliczyć czas, w którym firma kurierska lub Poczta Polska powinna dostarczyć zamówiony towar na adres wskazany podczas składania zamówienia. Czas ten różni się w zależności od wybranego przez Klienta kraju doręczenia zamówionego towaru

 

6.7 Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez HerbalLeaf dowodem zakupu: paragonem fiskalnym lub fakturą VAT obejmującą przedmiot zamówienia, oraz koszt dostarczenia towaru do klienta.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające informacje o terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

7.4 Konsument może odstąpić od umowy informując HerbalLeaf o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres: HerbalLeaf, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@herballeaf.eu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy- wzór załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.5 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował HerbalLeaf o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres HerbalLeaf. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.6 W przypadku odstąpienia od umowy HerbalLeaf niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HerbalLeaf

7.7 Zwrot płatności zostanie dokonany przez HerbalLeaf przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem płatności.

7.8 HerbalLeaf wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące skutkiem korzystania z niego w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech dostarczonego towaru.

7.10 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Reklamacja produktu

8.1 HerbalLeaf jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. HerbalLeaf ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

8.2 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres HerbalLeaf lub adres e-mail: info@herballeaf.eu

8.3 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, rodzaj reklamowanego towaru, datę nabycia towaru, dokładny opis wady i datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, oraz wybrany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu towaru.

8.4 HerbalLeaaf rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8.5 Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@herballeaf.eu

8.6 Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1 Konsumentowi przysługują między innymi następujące sposoby korzystania z pozasądowych możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy stronami czyli HerbalLeaf i Konsumentem.

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

9.2 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

9.3 Celem wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek w zależności od rodzaju postępowania: wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

9.4 Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.5 Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

9.6 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

9.7 W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl

10. Newsletter

10.1 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez HerbalLeaf. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

10.2 W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacja wysyłana jest w formie listu elektronicznego i zawiera informacje o ofercie produktów HerbalLeaf. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

10.3 Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera. Informację taką należy przesłać na adres mailowy: info@herballeaf.eu

11.Dane osobowe i polityka prywatności

11.1 Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez HerbalLeaf Agata Groma, ul. Pl. Wolności 31, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 614-152-99-29

11.2 Niezbędnym elementem rejestracji i złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji i złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi.

11.3 W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

11.4 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji i składania zamówienia.

11.5 Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. Dane są przekazywane również podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji płatniczych.

11.6 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z HerbalLeaf na adres korespondencyjny: Herballeaf Agata Groma ul. Wałbrzyska 24/12, 58-400 Kamienna Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@herballeaf.eu

11.7 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11.8 HerbalLeaf wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika podczas przeglądania Serwisu, i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia na którym zostały zapisane.

11.9 Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

11.10 Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

12.2 Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem herballeaf.eu/herbal-shop/, herballeaf.pl/ziolowy-sklep/odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

12.3 HerbalLeaf zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia zmian na stronach internetowych sklepu.

12.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2015 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować HerbalLeaf dokładne dane na adres poczty elektronicznej: info@herballeaf.eu, lub pismo wysłane pocztą na adres: Herbal Leaf Agata Groma, ul. Wałbrzyska 24/12, 58-400 Kamienna Góra.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Herbal Leaf Agata Groma, ul. Włabrzyska 24/12, 58-400 Kamienna Góra

e-mail: info@herballeaf.eu

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów /o świadczenie następującej usługi

Lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa brutto
1.
2.
3.
4.

Data zawarcia umowy /odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

 

 

Podpis konsumenta

Data